สินค้า

Vandyke - VShell Administrator (1 Year)

Vandyke - VShell Administrator
(1 Year)

**จำเป็นต้องซื้อจำนวน 3 ผู้ใช้ขึ้นไป**
• ซื้อจำนวน 3-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 8,960 บาท
• ซื้อจำนวน 10-24 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 8,100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 062-463-6616, 092-696-6041

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
ราคารวม 8,960.00 บาท
** 2 Concurrent Connection**
Includes SSH2 functionality (SFTP, SCP, shell, port forwarding, and remote exec) as well as FTPS and FTP
2 Concurrent Connection**
Includes SSH2 functionality (SFTP, SCP, shell, port forwarding, and remote exec) as well as FTPS and FTP" addthis:media="https://vsm365.com/getmetafile/aade56e1-3c1b-42b9-b844-812394308d48/Vandyke-VShell-Administrator-1-Year.aspx?maxsidesize=600" >

Key Benefits

  • Provide strong, multi-protocol security for data in transit. The Secure Shell protocol delivers proven, open-standard authentication, encryption, and data integrity that let you provide a wide range of services to your organization with confidence. Adding FTP over TLS on VShell increases your protocol choices.
  • Control user access to features and files. VShell gives you extensive controls to manage privileges for shell, file transfer and other services. Examples include access control lists and virtual root directories.
  • Set up and configure easily. VShell installs and runs right "out of the box". Windows setup and configuration is made easy by the graphical control panel. All platforms support remote configuration.
  • Monitor and log events with automation support. VShell triggers help you track and respond to events like failed logon attempts and uploaded files. Event logging supports security monitoring and regulatory compliance.
  • Use connection-based licensing to your advantage. VShell Administrator, Workgroup and Enterprise editions allow cost-effective licensing from one user to thousands. Adding the VShell FTPS edition gives you greater file transfer flexibility. Our support program includes expert technical support and regular maintenance releases.
New in VShell 4.2
Import/export VShell's
configuration
Import or export the VShell configuration directly from the VShell Control Panel. This makes it easier to back up or copy the configuration to another machine.  
Virtual root "Connect As" "Connect As" feature allows administrators to specify alternate credentials that will be used when accessing a virtual root path.  
Updated X.509 support Support for x509v3-ssh-rsa and x509v3-ssh-dss algorithms as specified in RFC 6187.  
Deny connections based
on username
Do not allow connections from usernames specified in the deny user file.
Deny host whitelist Specify the IP addresses for any hosts that should never be added to the deny hosts file due to authentication failures.
Manage deny host and
user files
Manage the deny host file and deny user file directly from the VShell Control Panel.  
TFTPS client certificate
authentication
VShell FTPS can now allow or require client-side certificate authentication.  
Flexible FTPS option
configuration
Fine-grained control over which TLS encryption options and client certificate authentication options will be enforced on a per listen address basis.  
Live connection notifications
via VShell Monitor
Run VShell Monitor in the system tray to get real-time connect and disconnect notifications.  
Key Features
Multiple virtual root directories The VShell virtual root capability lets you assign different root directory access points to users or groups. Allows fine-grained control over user access permissions and the ability to specify the user's home directory.
Windows account integration Native integration with Windows user accounts and groups (local and domain). Control access to VShell functionality.  
Access control Grant access to VShell services by authorized users or groups. On an individual or group basis, allow or deny access to VShell services such as shell, SCP, SFTP, FTPS, and port forwarding.
Authentication choices Choose from a number of authentication mechanisms including public key, Kerberos, and X.509 digital certificates to create a more secure two-factor authentication strategy.  
FTPS option Choose between Secure Shell SSH2 and FTP over TLS according to your network standards.
Internal User Database Configure VShell-specific users and groups through the VShell Control Panel User Database page. These VShell-defined users and groups are separate from Windows System accounts. The internal accounts can be given access to all file transfer, remote shell and execute, and port forwarding services.  
Secure File Transfer
SCP file transfers SCP file transfers using clients operating as a secure RCP replacement that forwards a remote execution request to SCP over SSH2 (not SFTP). Honors settings for logging, ACLs, and SFTP roots.
Automated secure file
transfers
Use vcp, vsftp, vsh, or any SFTP or SCP clients to automate and schedule unattended file transfers.
Remote Administration
Administer servers remotely
and securely
Securely access and administer web, mail, database, and application servers.
Accomplish common
administrative tasks
With existing secure shell utilities, add new users to the network, check print queues, and control services. Use text-oriented editors (e.g., EDIT and vi) to edit files on the remote system.
RunAs Commands Give VShell users permission to remotely execute commands as a different user without full admin privileges. The administrator controls who can remotely execute commands, which commands are executed, and what account is used.  
Start unattended batch jobs VShell support for remote command execution allows unattended jobs to be started with any Secure Shell (SSH2) client.
General
SSH2 support VShell SSH2 support offers cross-platform security when connecting from remote clients for shell, file transfer, or port forwarding access. Connect with Secure Shell clients including SecureCRT, SecureFX, and a wide variety of other standard tools.
Data encryption Encrypt the data using a wide selection of ciphers including AES-128-CTR, AES-192-CTR, AES-256-CTR, AES-128, AES-192, AES-256, Twofish, Blowfish, 3DES, and RC4. RSA (up to 16,384 bits) and DSA public-key authentication and X.509 (Windows) certificate authentication methods are also supported.
Data integrity Message authentication codes (MACs) protect the integrity of each message sent over the network (preventing replay or insertion attacks). Support for SHA2-512, SHA2-256, SHA1, SHA1-96, MD5, MD5-96, UMAC-64 is included.
Data compression Configurable data compression helps improve transfer speeds over slower network links.
Host identity verification Unique server host key proves its identity to a client as a "known" host (preventing a man-in-the-middle attack). DSA (ssh-dss), RSA (ssh-rsa), and ECDSA (ecdsa-sha2-nistp) host key algorithms supported.
Port forwarding Forward TCP/IP ports to securely access standard data traffic like POP3 and SMTP over the internet and intranets through a single, secure, multiplexed channel.
Deny Host file VShell for Windows and UNIX now tracks failed authentications by IP address. Once an IP address has been added to the Deny Hosts file, VShell will not allow future connections from that address.
Jail shell Two configuration options, ChrootUsers and ChrootGroups, combine to restrict users and members of groups to their home directory with any shell, SFTP, or subsystem operation.  
IPv6 support Transparent support for IPv6 allows you to move to the new protocol whenever you are ready.
Pass-through printing support Pass-through printing allows a remote host program to print on the printer attached to your local terminal (or PC running terminal emulation).
Command-line utilities Automate routine tasks using command-line utilities: vsftp for an interactive SFTP command line, vsh for command-line shell access, vcp for command-line file transfer, vkeygen to generate public/private keys, and vpka to upload keys to the server.
VRALib API for scripting
SSH2 sessions
The VRALib API allows scripting of SSH2 connections through a Windows COM interface. Supported operations include full control over SSH2 connections, sending a command to an SSH2 server and getting the output produced by the command, tunneling/port forwarding, file transfers using SFTP, remote file management, adding host keys to a host key database, and adding keys to the SSH2 authentication agent.  
Mouse support VShell provides mouse support for character-based applications running in a command window.  
Server Configuration
General server configuration Configure general server options like listening port, keepalives, idle timeout period, and command shell.
Windows Control Panel Configure VShell for maximum security through an easy-to-use graphical control panel.  
VShellConfig utility A Windows command-line utility that allows editing of virtual roots, access control lists (ACLs), file and folder access permissions, and the VShell user database. VShellConfig can import and export configurations to save time when backing up or moving VShell.  
Filters Configure which hosts can connect by IP address, hostname, or netmask; configure which port forwarding requests are allowed.
Idle timeout option Allows timing out sessions after a configurable idle time.
Bandwidth throttling Server bandwidth can be configured (throttled) on a global, user/group, or location basis.
User Authentication
Secure user authentication Control access to servers and networks using existing usernames and passwords or choose other enterprise-wide authentication methods.
Authentication settings Configure authentication options by limiting the number of failed attempts, setting a timeout period for completed authentications, and setting the required authentication methods.
Allowed/required list for
authentication methods
Specify which authentication methods are allowed or required when users connect to the server: password, public key, GSSAPI or keyboard authentication.
Kerberos v5 authentication
via GSSAPI
Kerberos via GSSAPI increases interoperability while enhancing the security of enterprise-wide network authentication.
Public key-only authentication Automate unattended file transfers and batch jobs. Can also streamline logon process for users.
Keyboard interactive
authentication
Keyboard-interactive allows you to customize authentication using PAM plugins. PAM plugins can, for example, enable password expiration enforcement policies or the use of SecurID cards.  
RADIUS server support for
SecurID authentication
VShell for Windows allows authentication through RADIUS servers using SecurID or other methods. RADIUS support is implemented through keyboard-interactive authentication.  
X.509 certificate
authentication method
Comply with organization-wide PKI policies designed to protect critical information and overcome identity theft and electronic fraud.  
Logging & Monitoring
Monitor active VShell sessions VShell Monitor is a real-time connection monitoring tool that allows an administrator to view active connections to the VShell server.  
Server message logging Selected server messages may be logged in the VShell log file, sent to the Windows system log or a remote syslog/syslog-ng server. Message groups include errors, warnings, informational, connection, authentication, SFTP, port forward, debug, LSA, and FTPS.  
Windows event log VShell error and warning messages as well as selected other message groups are sent to the system event log.  
syslog support All log messages can be sent to a remote syslog or syslog-ng server.
W3C logging option The W3C extended log file format option allows the use of third party log tools to analyze VShell activity.
Automation triggers Configurable trigger conditions allow automated responses to server events: failed authentication, login, logout, upload, and download, also file/folder create, delete, and rename. Trigger actions include commands, sending email, file copy/move, and SFTP transfers.
VShell Editions

The VShell and VShell with FTPS servers are available in editions designed to meet the needs of every size network and organization. All VShell editions offer the same capabilities but allow you to control costs by deciding how many concurrent connections you need.

 

VShell Administrator Server Allows two concurrent client connections, and is designed primarily for remote system administration use.
Support
Try before you buy free
evaluation copy
Official software releases can be downloaded and evaluated for 30 days without charge.
Open beta software releases Beta software releases can be downloaded and evaluated for 30 days without charge.
One-year software updates All registered users receive a year of software updates.
One-year technical support All registered users receive a year of technical support by email from VanDyke Support.
Software maintenance
available
Software updates and support are available after the first year.
Standards
FIPS 140-2 support VShell uses a FIPS 140-2 validated cryptographic library. VShell can be installed in "FIPS Mode", which allows only FIPS-approved algorithms.
U.S. Rehabilitation Act Section
508 compliance
Section 508 requires Federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities. VShell Server has been registered as a compliant product with the Section 508 database. Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) documents detailing this compliance are available in Acrobat PDF format here: view the VShell Server VPAT.