ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
Software Developer
 • มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET(VB/C#)/ASP, AJAX, XML,  jQuery, Javascript, PHP ได้
 • ความรู้ด้านฐานข้อมูลด้วย MSSQL Server, MySQL ฯลฯ
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเขียนโปรแกรม
 • รักและสนใจในการพัฒนา Web Application
 • มีตัวอย่างผลงานนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ASP.NET Web Programmer
 • มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บโปรแกรมอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET(VB/C#)/ASP, AJAX, XML,  jQuery, Javascript, PHP ได้
 • ความรู้ด้านฐานข้อมูลด้วย MSSQL Server, MySQL ฯลฯ
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเขียนโปรแกรม
 • รักและสนใจในการพัฒนา Web Application
 • มีตัวอย่างผลงานนำเสนอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
System Support
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านเทคนิค ในกลุ่ม Shared Hosting เช่น ปัญหาการใช้งานอีเมล์, เว็บไซต์ 
 • ตอบปัญหาผ่านทางระบบ Ticket, Call และอื่นๆ
 • มอนิเตอร์ระบบ Hosting ที่ให้บริการ และแจ้งปัญหาการใช้งานแก่ลูกค้า เช่น Spam Mail
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหา จนเสร็จสิ้น
 • รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้


พิจารณาพิเศษสำหรับ

 • มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานระบบ Mail Hosting, Web Hosting
 • มีความรู้ เรื่อง Domain, DNS, CommuniGate Mail, Office 365, MS Exchange, MS Outlook, Thunderbird, Sophos PureMessage, Interspire, MySQL, VMware
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Linux server เช่น Cent OS, Red hat
Senior Accounting
 • ทำหน้าที่จัดทำงบการเงินรายเดือน ปิดงบการเงิน  ปิดบัญชีสิ้นเดือน ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขายรวมถึงการกระทบยอดและรายงานประกอบงบเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
 • บันทึกตัดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตั้งหนี้และชำระหนี้ให้ทันตามดีลที่กำหนด  จัดทำรายการตัดจ่ายชำระ(PS) รับชำระ(RE)ของยอดขายแต่ละเดือน จัดทำงบกำไรขาดทุนรายเดือนส่งผจก.ฝ่ายบัญชีทุกๆเดือน
 • สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีซื้อและภาษีขาย ตรวจสอบรายการรับ-การจ่าย ตรวจและทำจ่ายค่าใช้จ่ายเซล ค่าใช้จ่ายเกี่ยบกับงบต่างๆของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายทั่วๆไปของบริษัทฯ ให้ทันตามกำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในเครือ ยอดภาษีซื้อและภาษีขายของบริษัท ที่บันทึกเข้ามาว่าถูกต้องตามหลักการบัญชี/เอกสารหรือไม่ก่อนทำการปิดงบ
 • บันทึกรับเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ จัดทำเอกสารตั้งหนี้(RR) ตรวจเซ็นเอกสารตั้งหนี้(RR) ของน้องบัญชี ดูแลบัญชีในส่วนของบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รับชำระ จ่ายชำระ ฯลฯ รายงานการค้างชำระลูกหนี้ รับผิดชอบในการเรียกเก็บเงินและการเก็บรวบรวมลูกหนี้ทั้งหมด
 • จัดทำและยื่นแบบภงด.50 ภงด.51
 • ยื่นเงินสมทบประจำเดือนและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ยื่นแบบแสดงรายการภาษี จัดทำและนำส่งแบบ ภพ.30,ภงด.3,53,ฯลฯ ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร 
 • เก็บ Assets เพื่อใช้ประกอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 • จัดงานให้แมสเซนเจอร์วางบิลเก็บเช็คให้ทันกำหนดเวลา