Q&A VSM365 SoftwareHUB EP3 | PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ OneTrust Privacy&Data Governance

15/09/2022

          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ มีความหลากหลายที่มากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ง่าย และนำมาซึ่งการสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประเทศไทยจึงต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไกหรือมาตรฐานการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 
          ดังนั้นเราควรมีการวางระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ หรือเกิดความเสียหายได้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแล้ววันนี้


โดย คุณการัตน์ รพีพงค์ ไค - ASEAN Regional Manager จาก OneTrust


ทุกท่านจะได้ความรู้ในเรื่องของ
  1. อธิบายแนวทางการเตรียมความพร้อม และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ PDPA
  2. การจัดการฐานข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


แชร์บทความของเรา

All

Lastest Video