SMS Marketing : 5,000 SMS / year

Hot Price

SMS Marketing : 5,000 SMS /year

สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งข้อความ
มากกว่า 500,000 ข้อความ/ปี
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

Total 30,000.00 บาท