Join us
Join us
ASP.NET Developer
Job Description
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET (C#) ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance 
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst
 • ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง
 • ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน
 • ประสานงานกับทีมงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Requirement 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถในภาษา ASP.NET (C#), HTML5
 • มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Software Content Management System (CMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน CSS, JavaScript, jQuery ถือเป็นข้อดี
JSP Developer (Java)

Requirement 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถในภาษา JSP, HTML5
 • มีความรู้และความสามารถในฐานข้อมูล MS SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน CSS, JavaScript, jQuery ถือเป็นข้อดี

Job Describtion 
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมด้วยภาษา JSP ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างตรงต่อเวลา มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน Security และ Performance
 • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของ System Analyst
 • ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับการทดสอบและการใช้งานจริง
 • ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมร่วมกับทีมงาน
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Software Tester
Requirement 
 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบ Software ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถจับใจความสำคัญ และสรุปด้วยภาษาที่มีความชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
 • กรณีมีความรู้และความสามารถด้าน Automated Testing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description
 • ศึกษาความต้องการของลูกค้า และการออกแบบ Software ของ System Analyst เพื่อนำมาออกแบบขั้นตอนและวิธีการทดสอบ Software พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ เช่น เอกสาร Test Case, เอกสาร Test Script
 • ทดสอบและควบคุมคุณภาพของ Software ให้ตรงตามการออกแบบ มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมจัดทำเอกสารติดตามผลการทดสอบ (Issue Log)
 • จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งาน และอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อตรวจสอบปัญหาของ Software ที่อยู่ในช่วงการทดสอบ
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นักเขียนบทความซอฟต์แวร์ (Freelance)
คุณสมบัติ
 • ยินดีรับนักเขียนหน้าใหม่
 • ชื่นชอบและรักในงานเขียน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ software
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
Sales Exclusive

Requirement

 • รับผิดชอบงานขายตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
 • ติดตามเยี่ยมชมลูกค้าเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคต

 

Job Description

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทักษะการวางแผนที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถพูดอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย IT Solution

หมายเหตุ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
System Analyst

Requirement

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 

Job Description

 • ทำการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาเอกสารข้อกำหนด (TOR/RFP) ของลูกค้าโดยละเอียด
 • จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • มอบหมาย ควบคุม แนะนำ และติดตามงาน
Graphic Designer UX/UI

Requirement

 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานกราฟฟิค และตีโจทย์คอนเซ็ปของการออกแบบงานกราฟฟิค (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา)
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบกราฟฟิค ( Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือ Adobe XD )
 • มีความเข้าใจหลักการของ UX/UI Design
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิคไม่น้อยกว่าสองปี

 

Job Description

 • ออกแบบกราฟฟิกสื่อต่างๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีมงานได้

 

หมายเหตุ: ยินดีรับเด็กจบใหม่ (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมา)

Project Coordinator

Requirement

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้าน Software, Hardware และ Network (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 

Job Description

 • วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software
 • กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์
 • บริหารจัดการร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

หมายเหตุ: ยินดีรับเด็กจบใหม่

Project Manager

Requirement

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในด้าน Software, Hardware และ Network (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

 

Job Description

 • วางแผนการบริหารโครงการพัฒนา Software
 • กำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานให้กับทีมงานเป็นรายสัปดาห์
 • บริหารจัดการร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี